regel een
stichting
Zet je je in voor een goed doel?
Leg de statuten goed vast.

lees verder
Altijd bij jou in de buurt
Duidelijke taal
Scherpe tarieven
Zoveel mogelijk online doen
Wanneer het jou uitkomt

wat is een

stichting?

Een stichting is een organisatie die erop gericht is een bepaald doel te verwezenlijken. De oprichting van een stichting kan alleen via een notaris die de akte moet tekenen waarbij de stichting wordt opgericht. In die akte staan ook de statuten van die stichting, ofwel de spelregels van die stichting. De notaris zorgt ervoor dat de stichting wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Een stichting is een rechtspersoon. We kennen rechtspersonen en natuurlijke personen. Een rechtspersoon heeft net als jij rechten en verplichtingen. Een stichting kent geen leden. De stichting heeft een bepaald doel. Dat kan van alles zijn, zoals het beheer van een bepaalde verzameling kunst. De stichting mag niet het doel hebben om winst uit te keren. De stichting heeft in elk geval een bestuur dat bestaat uit één of meer personen. Het kan fiscaal aantrekkelijk zijn om een stichting op te richten als je een goed doel gaat verwezenlijken. We noemen dat een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Voor deze stichtingen gelden een aantal bijzondere voorwaarden. Zo’n stichting is vrijgesteld van belastingheffing als ze schenkingen of erfenissen ontvangt. Ook met een ANBI kunnen we je helpen. We kennen dus naast “gewone” stichtingen ook stichtingen die we ANBI’s noemen.

Ga naar:

waarom zou ik

een stichting oprichten?

Een stichting wordt vaak gebruikt om een bepaald sociaal of ideëel doel te realiseren. Het nadeel is dat je bij de stichting geen winst aan jezelf mag uitkeren, maar dat is bij zo’n doel ook vaak niet de bedoeling. Of een stichting voor jou de goede rechtsvorm is hangt van de omstandigheden af. Belangrijk is in elk geval dat als je de activiteiten in een stichting onderbrengt, de stichting verantwoordelijk en aansprakelijk is. De bestuurders bepalen natuurlijk wat er gebeurt, maar zijn zolang ze netjes besturen niet persoonlijk aansprakelijk. Veel bestuurders zien een stichting als “hun” stichting. Dat is niet zo. De stichting is van niemand. 

wat kost het?

We hebben sinds kort een stichting opgericht met een aantal buurtbewoners. Er zijn plannen om het buurtbos te kappen en daar woningen te bouwen. Wij zijn daar tegen. Het ging echt snel en makkelijk!

Johannes ten Velde

moet een stichting

belasting betalen?

Een stichting kan, afhankelijk van haar activiteiten, te maken krijgen met verschillende soorten  belastingen. Het kan gaan om omzetbelasting (btw), vennootschapsbelasting, loonheffingen en erf- en schenkbelasting. Het is aan te raden om je te verdiepen in de belastingverplichtingen van jouw stichting.

wanneer is een bestuurder

aansprakelijk?

Bij de beoordeling van aansprakelijkheid van bestuurders staat de volgende regel centraal: iedere bestuurder moet zijn bestuurstaak behoorlijk uitoefenen.

Schade aan de stichting
Heeft de stichting door onbehoorlijk bestuur schade geleden en is het bestuur daarvan een ernstig verwijt te maken? Dan zegt de wet dat het bestuur in zijn geheel aansprakelijk is. Bij een faillissement van de stichting kan de curator de (ex-)bestuurders aansprakelijk stellen.

Schade tegenover derden
Als de stichting niet is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn de bestuurders naast de stichting persoonlijk aansprakelijk voor rechtshandelingen die zij namens de stichting verrichten. Pleegt een bestuurder een onrechtmatige daad, wanprestatie of misleiding dan kan hij hiervoor aansprakelijk gesteld worden. De overige bestuursleden kunnen ook worden aangesproken als gehandeld is op basis van een gezamenlijk bestuursbesluit. Deze aansprakelijkheid kan tot gevolg hebben dat een bestuurder de schade moet vergoeden uit zijn privévermogen.

een stichting

laten maken, v.a. 450,- ex btw

Je kan via deze site niet zelf een stichting maken. We willen jullie eerst even spreken. Dat gesprek kan ook via Skype, FaceTime of op een andere manier. Als je dat gesprek gehad hebt dan sturen we daarna het concept van de akte naar jullie. Als jullie dat willen hoeven jullie niet langs te komen voor het tekenen, maar kunnen jullie gewoon thuis de volmacht tekenen. Dat is het voordeel van De Echte Notaris. We nemen dan de akte nog even online met jullie door via Skype, FaceTime of op een andere manier.

Hoewel elke stichting net weer anders is willen we jullie toch een idee geven wat het kost. Als de bespreking niet langer duurt dan een uur, wij een concept voor jullie maken naar aanleiding van die bespreking en jullie hebben later niet allerlei aanvullende wensen, dan kan de akte snel getekend worden dan rekenen we 450 euro exclusief btw. In dit bedrag zit ook het maken van eventuele volmachten, het tekenen van de akte, het maken van de akte, het afgeven van digitaal afschriften, inschrijving bij het handelsregister. Je weet bij De Echte Notaris dus waar je aan toe bent. Hebben we meer besprekingen of een langere bespreking nodig, dan is het duurder. We zullen dat natuurlijk wel duidelijk en tijdig aangeven, zodat jullie ook dan weten waar jullie aan toe zijn.

wat is een

ANBI stichting?

Een ANBI is de afkorting voor “Algemeen Nut Beogende Instelling”. Op zich is het een gewone stichting, met één groot verschil, deze stichting betaalt geen belasting over schenkingen en erfenissen die zij ontvangt. Daar zit natuurlijk wel een aantal voorwaarden aan verbonden. Daarover straks meer. Een stichting is een organisatie die erop gericht is een bepaald doel te verwezenlijken. De oprichting van een stichting kan alleen via een notaris die de akte moet tekenen waarbij de stichting wordt opgericht. In die akte staan ook de statuten van die stichting, ofwel de spelregels van die stichting. De notaris zorgt ervoor dat de stichting wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Een stichting is een rechtspersoon. We kennen rechtspersonen en natuurlijke personen. Een rechtspersoon heeft net als jij rechten en verplichtingen. Een stichting kent geen leden. De stichting heeft een bepaald doel. Dat kan van alles zijn, zoals het ondersteunen van kinderen in oorlogsgebieden. De stichting mag niet het doel hebben om winst uit te keren. De stichting heeft in elk geval een bestuur dat bestaat uit één of meer personen.

wat kost het?

waarom zou ik

een ANBI stichting oprichten?

Een stichting wordt vaak gebruikt om een bepaald sociaal of ideëel doel te realiseren. Het kan fiscaal aantrekkelijk zijn om een stichting op te richten als je een goed doel gaat verwezenlijken. We noemen dat een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Zo’n stichting is vrijgesteld van belastingheffing als ze schenkingen of erfenissen ontvangt. Daar zit wel een aantal voorwaarden aan vast.

De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang. Dit is de 90%-eis.

De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.

De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan de integriteitseisen.

De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn van gescheiden vermogen. 

De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling. Daarom moet het eigen vermogen beperkt zijn.

De beloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.

 

De instelling heeft een actueel beleidsplan.

De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen. 

Geld dat overblijft na opheffing van de stichting wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.

De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.

De instelling publiceert bepaalde gegevens op een internetsite.

De Echte Notaris kent alle regels en kan u daarbij prima helpen. Wij zorgen ervoor dat de statuten van uw stichting voldoen aan de eisen die de Belastingdienst stelt.

We organiseren al jaren inzamelingsacties voor het goede doel. Het werd steeds groter waardoor we nu een stichting hebben en zelf niet meer aansprakelijk zijn.

Aslan Demir

moet een ANBI stichting

belasting betalen?

Een stichting kan, afhankelijk van haar activiteiten, te maken krijgen met diverse belastingen. Het kan gaan om omzetbelasting (btw), vennootschapsbelasting, loonheffingen en erf- en schenkbelasting. Het is aan te raden om je te verdiepen in de belastingverplichtingen van uw stichting. Zoals gezegd heeft een ANBI stichting een speciale status en hoeft geen belasting te betalen over hetgeen ze geschonken krijgt en erft.

wanneer is een bestuurder

aansprakelijk?

Bij de beoordeling van aansprakelijkheid van bestuurders tegenover de stichting staat de volgende regel centraal: iedere bestuurder moet zijn bestuurstaak behoorlijk uitoefenen.

Schade aan de stichting
Heeft de stichting door onbehoorlijk bestuur schade geleden en is het bestuur daarvan een ernstig verwijt te maken? Dan zegt de wet dat het bestuur in zijn geheel aansprakelijk is. Bij een faillissement van de stichting kan de curator de (ex-)bestuurders aansprakelijk stellen.

Schade tegenover derden
Als de stichting niet is ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel zijn de bestuurders naast de stichting persoonlijk aansprakelijk voor rechtshandelingen die zij namens de stichting verrichten. Pleegt een bestuurder een onrechtmatige daad, wanprestatie of misleiding dan kan hij hiervoor aansprakelijk gesteld worden. De overige bestuursleden kunnen ook worden aangesproken als gehandeld is op basis van een gezamenlijk bestuursbesluit. Deze aansprakelijkheid kan tot gevolg hebben dat een bestuurder de schade moet vergoeden uit zijn privévermogen. De notaris kan u hierover nader informeren.

een ANBI stichting

laten maken, v.a. 450,- ex btw

Je kan via deze site niet zelf een stichting maken. We willen jullie eerst even spreken. Dat gesprek kan ook via Skype, FaceTime of op een andere manier. Als je dat gesprek gehad hebt dan sturen we daarna het concept van de akte naar jullie. Als jullie dat willen hoeven jullie niet langs te komen voor het tekenen, maar kunnen jullie gewoon thuis de volmacht tekenen. Dat is het voordeel van De Echte Notaris. We nemen dan de akte nog even online met jullie door via Skype, FaceTime of op een andere manier.

Hoewel elke stichting net weer anders is willen we jullie toch een idee geven wat het kost. Als de bespreking niet langer duurt dan een uur, wij een concept voor jullie maken naar aanleiding van die bespreking en jullie hebben later niet allerlei aanvullende wensen, dan kan de akte snel getekend worden dan rekenen we 450 euro exclusief btw. In dit bedrag zit ook het maken van eventuele volmachten, het tekenen van de akte, het maken van de akte, het afgeven van digitale afschriften, inschrijving bij het handelsregister. Je weet bij De Echte Notaris dus waar je aan toe bent. Hebben we meer besprekingen of een langere bespreking nodig, dan is het duurder. We zullen dat natuurlijk wel duidelijk en tijdig aangeven, zodat jullie ook dan weten waar jullie aan toe zijn.

Vind hier je notaris